در تاریخ 1396/1/25 داروخانه دکتر ژیانی در محل جدید افتتاح گردید