در تاریخ 1396/1/25 محل جدید مطب با حضور جمعی از دوستان و همکاران گرامی افتتاح گردید.